AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Zasada działania AGXX®

AGXX® jest fizycznym katalizatorem kontaktowym

Powierzchnia srebra o specjalnej strukturze, pokryta dodatkową powłoką zostaje uszlachetniona i kondycjonowana poprzez specjalną obróbkę uzupełniającą. Wynikiem tego jest innowacyjna, wysokoefektywna, antymikrobowa powierzchnia, która oddaje tylko minimalną ilość jonów srebra.

AGXX® jako fizyczny katalizator kontaktowy zabija mikroorganizmy głównie na swojej powierzchni lub w jej bezpośredniej bliskości poprzez depolaryzację ich biologicznych membran z połączonym rozpadem komórek. Umożliwia to zupełnie nowe rozwiązania w zakresie sterylizacji (odkażania) różnych systemów wodnych.

Zdjęcie powierzchni AGXX® wykonane pod mikroskopem Zdjęcie powierzchni AGXX® wykonane pod mikroskopem (REM)

Pierwszym krokiem technologicznym jest uzyskanie w procesie galwanicznym bioaktywnej powierzchni ze srebra o strukturze mikroporowatej. Drugim krokiem jest pokrycie uzyskanej powierzchni kolejnym metalem szlachetnym i dodatkowa obróbka powierzchni z zastosowaniem określonych biocząsteczek oraz kondycjonowanie. Opracowanie odpowiednich metod testowania umożliwiło przyspieszenie procesu określania aktywności antymikrobowej tych powierzchni.

Testy te doprowadziły nieco później do identyfikacji powierzchni szczególnie aktywnej. Dalsze analizy potwierdziły, że ta nowa powierzchnia znacząco polepsza i rozszerza znany efekt oligodynamiczny srebra do redukcji ilości mikroorganizmów oraz stanowi technologiczny skok do przodu.

Działanie antymikrobowe nie zależy więcej od koncentracji jonów srebra

Szczególnie zaskakujące było to, że wysoka skuteczność działania antymikrobowego nie jest więcej zależna od koncentracji jonów srebra. Dodatkowa warstwa pokrywająca i warstwa regulacyjna ogranicza przekazywanie jonów srebra do otoczenia do bardzo niskich wartości. Jednocześnie rozpoczyna się już po kilku minutach kontaktu AGXX® z wodą zanieczyszczoną mikrobiologicznie działanie niszczące mikroorganizmy. W porównaniu z konwencjonalną technologią srebra uzyskuje więc ta nowa bioaktywna powierzchnia znacznie szybszą i efektywniejszą zdolność niszczenia mikroorganizmów.

Dokładne badania dotyczące mechanizmu działania identyfikują AGXX® jako efektywny katalizator kontaktowy. Mikroorganizmy znajdujące się w roztworach wodnych zbliżając się do powierzchni AGXX® ulegają nie tylko przyspieszonej dezaktywacji, ale zostają również w sposób efektywny niszczone poprzez rozpad komórek. Przyspieszona przepuszczalność membran mikrobów prowadzi także do tego, że już minimalna ilość jonów srebra działa zabójczo na mikroorganizmy.

Porównanie skuteczności działania jonów srebra - działanie w większej odległości Porównanie skuteczności działania jonów srebra (Ag+) – działanie w większej odległości – z AGXX® - kombinacja działania przy powierzchni z działaniem w większej odległości (świeża kultura E. coli w ilości 105 komórek w jednej próbce z wodą pitną).

Zrozumienie faktu, że AGXX® jest innowacyjnym katalizatorem kontaktowym do mikrobiologicznego odkażania roztworów wodnych, doprowadził do zaprojektowania specjalnych wkładów filtrujących i reaktorów wypełnionych elementami AGXX®. Ta konstrukcja zapewnia bliski i dłużej trwający kontakt zanieczyszczonych cieczy z powierzchnią AGXX®. Przy czym reaktory i systemy filtrujące mogą być stosowane jako przepływowe w głównym obiegu lub w obiegu zewnętrznym (Bypass). Systemy AGXX® można łączyć w szereg lub stosować w układzie równoległym. Dzięki temu istnieje możliwość prostej instalacji w prawie wszystkich istniejących maszynach i urządzeniach bez większych nakładów.

Zrozumienie faktu, że AGXX® jest innowacyjnym katalizatorem kontaktowym do mikrobiologicznego odkażania roztworów wodnych, doprowadził do zaprojektowania specjalnych wkładów filtrujących i reaktorów wypełnionych elementami AGXX®. Ta konstrukcja zapewnia bliski i dłużej trwający kontakt zanieczyszczonych cieczy z powierzchnią AGXX®. Przy czym reaktory i systemy filtrujące mogą być stosowane jako przepływowe w głównym obiegu lub w obiegu zewnętrznym (Bypass). Systemy AGXX® można łączyć w szereg lub stosować w układzie równoległym. Dzięki temu istnieje możliwość prostej instalacji w prawie wszystkich istniejących maszynach i urządzeniach bez większych nakładów.

Brak mikroorganizmów odpornych na działanie AGXX®

Pomimo dużej ilości różnorodnych bakterii i grzybów znajdujących się w różnych urządzeniach przemysłowych nie pojawiły się do chwili obecnej żadne mikroorganizmy, które są odporne na działanie AGXX®. Ze względu na nowy mechanizm odkażania, efekt powierzchniowy i depolaryzację oraz przepuszczalność biologicznych membran nie ma też co liczyć na pojawienie się tego rodzaju odporności. Decydujące znaczenie dla szybkich testów efektywności odkażania mają testy przestrzeni hamujących (blokujących), które przedstawione są przykładowo na poniższym zdjęciu. Jest to mikrobiologicznie zanieczyszczony środek chłodząco-smarujący w formie próbki na płytce agarowej.

Szybki test odkażania środków chłodząco-smarujących przez AGXX® Szybki test odkażania środków chłodząco-smarujących przez AGXX®. Na specjalny agar z pożywką nakroplono po 50 µl środka chłodząco-smarującego pochodzącego z bardzo zanieczyszczonych maszyn znajdujących się w ruchu. Przy kontroli (K) bez AGXX® widoczny jest niezablokowany rozwój wszystkich mikroorganizmów. Próbki P1 i P2 zostały nakroplone na siatkę AGXX® i tu widoczne jest w przestrzeni otaczającej siatki efektywne niszczenie wszystkich mikrobów.

Kolejną zaletą jest to, że w roztworach wodnych nie stosuje się dłużej biocydy i dodatki np. środki antykorozyjne mogą być dozowane w mniejszych ilościach. Obniża to równocześnie korozyjny potencjał roztworów wodnych w stosunku do powierzchni i urządzeń.

W ten sposób można wyeliminować cały szereg znanych negatywnych cech klasycznych biocydów: wysoka toksyczność dla ludzi i zwierząt, przyczyna alergii, szybkie powstawanie odporności przeciw ich działaniu, ograniczony zakres działania, przyczyna przyspieszonej korozji szczególnie przez takie substancje jak dwutlenek wodoru, aktywne związki tlenu, rodniki chloru, związki siarki, fenole, formaldehyd itd..

Uzdatnianie wody pozbawione prawie całkowicie elementów czynnych przez zastosowanie AGXX® powoduje to, że czysta woda zachowuje jakość wody pitnej, dla której istnieje profilaktyczna wartość orientacyjna określająca koncentrację jonów srebra – 100 µg na litr. Wartość ta nie zostaje przekroczona przez AGXX® również przy zastosowaniu ciągłym i jest zupełnie wystarczająca do uzyskania skutecznego efektu powierzchniowego oraz oligodynamicznego działania jonów srebra w roztworach.

Fakt ten (tzn. minimalna ilość jonów srebra) umożliwia uzyskanie wody czystej mikrobiologicznie dla zastosowań szczególnie wrażliwych np. w przemyśle farmaceutycznym lub w biomedycynie. Przemysłowe wody procesowe lub ścieki nie zostają przez AGXX® dodatkowo obciążone toksycznie.

 top   print   bookmark   recommend