AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Wyniki zastosowania praktycznego AGXX®
do sterylizacji środków chłodząco-smarujących

Siatki AGXX® o wielkości oczek 200 µm i 50 µm zostały już zastosowane w maszynach i urządzeniach posiadających od 200 do 120.000 litrów środka chłodząco-smarującego. Siatki te znajdujące się w reaktorach, wkładach, modułach i skrzyniach filtrujących umieszczane są w ten sposób, aby w strategicznie ważnych miejscach uzyskać maksymalny kontakt z medium chłodząco-smarującym. Następujące, ważne punkty stanowią pierwszy wniosek z praktycznych testów trwających ponad 12 miesięcy:

 • Długookresowa, stała redukcja ilości mikroorganizmów.
 • Grzyby budujące grzybnie zostają szybciej zabijane jak bakterie.
 • Skuteczne, antymikrobowe działanie AGXX® również przeciw wszystkim multiodpornym mikroorganizmom.
 • AGXX® filtruje skutecznie obumarłą biomasę i najmniejsze cząstki ze środka chłodząco-smarującego.
 • Nie zaobserwowano żadnych negatywnych wpływów na środki chłodząco-smarujące.
 • Brak zmniejszenia skuteczności antymikrobowego działania po 12 miesiącach ciągłego zastosowania.

Przebieg sterylizacji środka chłodząco-smarującego za pomocą AGXX®

Określając systematycznie wartości JTK środka chłodząco-smarującego po zastosowaniu AGXX® można stwierdzić, że AGXX®, w odróżnieniu do biocydów, powoduje powolne ale ciągłe zmniejszanie się ilości mikroorganizmów. Oba przedstawione poniżej wykresy A i B obrazują dwa typowe przebiegi rozwoju mikrobów w okresie 10 tygodni w praktyce.

Typowy rozwój liczby całkowitej Jednostek Tworzących Kolonie [JTK całk.] po zastosowaniu AGXX® w wysokozanieczyszczonym mikrobiologicznie środku chłodząco-smarującym (A) oraz w innym środku po oczyszczeniu systemu i wymianie emulsji (B).

Pierwszy przypadek (A) przedstawia zastosowanie AGXX® w wysokozanieczyszczonym mikrobiologicznie płynie chłodząco-smarującym. W takich przypadkach ilość maksymalna mikroorganizmów nie powinna przekraczać 106 JTK/ml. Większe ich ilości powodują najczęściej znaczne zmiany w strukturze płynu lub prowadzą nawet do rozkładu emulgatora.

Praktyka pokazuje, że po zainstalowaniu AGXX® ilość mikroorganizmów ulega powolnej ale ciągłej redukcji. W procesie tym może dojść jednak do pewnych wahań z wystąpieniem czasowego wzrostu obciążenia mikrobiologicznego płynu.

Tego typu wahania mogą mieć w większości przypadków bezpośredni związek ze szczególnymi sytuacjami w zakładzie, jak np. awaria pomp, wyłączenie maszyn produkcyjnych, dodatkowe źródło zanieczyszczenia mikrobiologicznego z zewnątrz i inne podobne sytuacje. Ze względu na to, że AGXX® działa głównie jako katalizator kontaktowy, konieczny jest ciągły kontakt powierzchniowy z płynem. Zapewnia on skuteczną pracę systemu.

Drugi przypadek (B) przedstawia zastosowanie AGXX® po oczyszczeniu systemu chłodząco-smarującego i wymianie emulsji. W ten sposób uzyskuje się najczęściej lepsze warunki do późniejszej konserwacji systemu i zachowania jego możliwie długiego okresu użytkowania.

Poza obniżeniem całkowitej ilości mikroorganizmów zaobserwowano istotne przesunięcia w ich spektrum, gdyż istnieją drobnoustroje, które w sposób szczególnie skuteczny niszczone są przez AGXX®. Są to przede wszystkim grzyby budujące grzybnie i bakterie, które ulegają szybkiemu podziałowi. Dlatego też obserwuje się bezpośrednio po zamontowaniu systemu AGXX® szczególnie szybkie niszczenie tych specyficznych mikroorganizmów.

Montaż modułów i ram pływających AGXX® w zbiorniku z płynem chłodząco-smarującym

A = rama pływająca (siatka 200 µm)
B = moduł filtrujący (siatka 50 i 200 µm)
C = rama pływająca (siatka 50 µm)

W związku z powyższym należy stwierdzić, że całkowita liczba drobnoustrojów przedstawia tylko bardzo ograniczone kryterium stopnia zanieczyszczenia środka chłodząco-smarującego. Po pierwsze, do chwili obecnej nie ma medium i metody umożliwiającej rozpoznanie wszystkich mikroorganizmów w tych środkach. Po drugie, różne mikroorganizmy oddziaływują w sposób różniący się od siebie na jakość płynów chłodząco-smarujących. Ogólnie można te oddziaływania podzielić na trzy klasy: negatywne – neutralne – pozytywne.

Wyniki te przedstawiają wyraźnie, że realnie zmierzone liczby mikroorganizmów mogą być tylko jednym z wielu kryteriów do określenia aktualnej jakości środka chłodząco-smarującego. Ważnym elementem jest dlatego gruntowna i systematyczna analiza sytuacji ogólnej. W ten sposób zdobyliśmy dotychczas obszerną, nową wiedzę dotyczącą dodatkowych czynników oraz dalszych, pozytywnych oddziaływań AGXX® na właściwości płynów chłodząco-smarujących.

Miejsca krytyczne na wprowadzenie mikroorganizmów i ich rozmnażanie się

Zastosowanie AGXX® poprzedzone jest zawsze gruntowną analizą istniejącego systemu. Systematyczna ocena sytuacji mikrobiologicznej we wszystkich zakresach różnych urządzeń do oczyszczania i pielęgnacji płynów chłodząco-smarujących umożliwiła identyfikację czterech szczególnie krytycznych miejsc na wprowadzenie i rozmnażanie się mikroorganizmów:

 • Skrzynie sitowe z opiłkami (ścierem) metalu i biomasą
 • Przestrzenie martwe z osadami
 • Włóknina z filtra taśmowego
 • Maty filtracyjne do separacji resztek oleju

Mieszaniny z opiłek metalu i obumarłej biomasy tworzą najlepsze podłoże do szybkiego wprowadzenia i rozmnażania się mikrobów. Dlatego też skuteczne usunięcie tych zanieczyszczeń z systemu jest podstawowym warunkiem redukcji ilości mikroorganizmów.

Zaskakująco wysokie obciążenia mikrobiologiczne zostały również stwierdzone na włókninie i matach filtracyjnych. Nasze doświadczenia pokazały, że nawet nowa włóknina na rolkach filtrów taśmowych jest w wielu przypadkach znacznie zanieczyszczona mikrobiologicznie. Nowa rolka z włókniną pozostaje do 12 miesięcy w urządzeniu i akumuluje ciągle poprzez pryskający środek chłodząco-smarujący i inne źródła z otoczenia nowe mikroby, które się tam rozmnażają i w czasie procesu filtracji dostają się ponownie przez zanieczyszczoną włókninę do strumienia płynu chłodząco-smarującego.

Skrzynie sitowe, martwe przestrzenie, włóknina i maty filtracyjne mogą być poprzez zastosowanie siatek AGXX® skutecznie chronione. Z naszych doświadczeń wynika, że zapewnia to rozpoznanie najważniejszych przyczyn dodatkowego obciążenia mikrobiologicznego środka chłodząco-smarującego i zabezpieczenia przed nimi.

Skuteczne działanie filtrujące siatek AGXX®

Kontrola siatek AGXX® w środkach chłodząco-smarujących wykazała w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia, wieku oraz stanu technicznego maszyny itd. pojawienie się w ciągu 1 do 6 miesięcy osadów z biomasy, odpadów poprodukcyjnych i innych najmniejszych cząstek. Analiza mikroskopowa oczek siatki AGXX® wskazuje na szybką adsorpcję mikroorganizmów i najmniejszych cząstek w roztworze wodnym.

Skuteczne działanie filtrujące siatek prowadzi przy systematycznym czyszczeniu ich powierzchni przy pomocy specjalnego roztworu do stałej redukcji osadów i powłok na powierzchniach metali, w zbiornikach i rurociągach.

Ten dodatkowy, pozytywny efekt można zoptymalizować poprzez dalsze konstrukcyjne przystosowanie AGXX® do istniejących systemów i montaż w odpowiednim miejscu. Przy odpowiednim doborze i zastosowaniu pasujących modułów AGXX® uzyskuje się długookresowe oczyszczanie i mikrobiologiczną dekontaminację.

Odporność AGXX® na działanie aktywnych związków siarki i związków budujących kompleksy

Dalsze analizy powierzchni siatki po 12 miesiącach ciągłego zastosowania w systemach chłodząco-smarujących wykazują wysoką odporność na działanie wszystkich czynników chemicznych i fizycznych. Przy próbach konserwacji środków chłodząco-smarujących z wykorzystaniem produktów klasycznej technologii srebra okazało się bardzo szybko, że składniki tych płynów, jak aktywne związki siarki, cząstki organiczne oraz obciążenie biomasą, powodują wyraźne zmniejszenie antymikrobowej aktywności srebra, a nawet prowadzą do szybkiej i zupełnej dezaktywacji.

Test na wpływ aktywnych związków siarki na antymikrobową skuteczność działania srebra i AGXX®.

Test na wpływ aktywnych związków siarki na antymikrobową skuteczność działania srebra i AGXX®.

K: czyste AGXX®, kontrola,
Ag: próbka srebra na 5 minut w K2S,
P1: AGXX® na 5 minut w K2S,
P2: AGXX® na 10 minut w K2S,
P3: AGXX® na 30 minut w K2S,
P4: AGXX® na 1 godzinę w K2S,
P5: AGXX® na 2 godziny w K2S,

K2S,

Dodatkowe testy AGXX® po długookresowym zastosowaniu w systemach chłodząco-smarujących wykazały, że produkt ten w przeciwieństwie do klasycznej technologii srebra zachowuje swoją pełną aktywność antymikrobową również przez długi okres czasu.

Do systematycznej kontroli długookresowej odporności AGXX® na wpływ tych obciążeń wprowadzono test jakościowy z roztworem siarczku potasu. Przy tym nie stwierdzono również po długim okresie inkubacji w 1%-roztworze K2S redukcji działania antymikrobowego AGXX®.

W przeciwieństwie do tego wykazują wszystkie znane klasyczne produkty ze srebra, nowe powierzchnie srebra, nanosrebro lub materiały tekstylne ze srebrem już po krótkotrwałym kontakcie z aktywnymi związkami siarki całkowitą utratę ich antymikrobowego działania.

W praktyce środków chłodząco-smarujących istnieją różne zanieczyszczenia spowodowane aktywnymi związkami siarki i cząstkami organicznymi oraz biomasą i cząstkami metali. W dalszym ciągu produkuje wiele mikroorganizmów aktywne związki siarki, jak np. siarkowodór, które są szczególnie reaktywne w stosunku do wolnych powierzchni srebra.

W ściankach komórek i membranach mikroorganizmów znajdują się również proteiny (białka) oraz cząsteczki lipidów (tłuszczowców) z reaktywnymi grupami siarki, które jony srebra dodatkowo wiążą, łączą w kompleksy i dezaktywują. Z tego też powodu odporność systemów sterylizujących, które bazują na srebrze, przeciw tego typu związkom stanowi jeden z podstawowych warunków zastosowania w praktyce.

Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że wyłącznie AGXX® posiada wystarczającą odporność.

Zmiana strategii dla konserwacji antymikrobowej przez zastosowanie AGXX®

Doświadczenia z aktualnych zastosowań w praktyce pokazują, że AGXX® jest nowym rozwiązaniem systemowym dla długookresowej konserwacji środków chłodząco-smarujących. Analizy przeprowadzone przez nas w istniejących systemach różnych maszyn wskazały w międzyczasie najbardziej krytyczne miejsca wprowadzenia i rozmnażania się mikroorganizmów.

Nowa strategia polega na umieszczeniu systemów ochronnych AGXX® w tych szczególnie krytycznych miejscach. Istnienie różnych, standardowych systemów AGXX®, jak np. moduły, wkłady, ramy lub skrzynie (kosze) filtrujące, pozwala na elastyczne i indywidualnie dobrane rozwiązanie problemu bezpośrednio w zakładzie.

Nowa strategia polega na umieszczeniu systemów ochronnych AGXX® w tych szczególnie krytycznych miejscach. Istnienie różnych, standardowych systemów AGXX®, jak np. moduły, wkłady, ramy lub skrzynie (kosze) filtrujące, pozwala na elastyczne i indywidualnie dobrane rozwiązanie problemu bezpośrednio w zakładzie.

Z naszych praktycznych doświadczeń wynika, że każda firma stosująca AGXX® posiada własne warunki i kryteria do oceny skuteczności działania AGXX®. Najważniejsze kryteria to:

 • redukcja ilości biomasy i zawiesin w systemie
 • zachowanie jakości produkcji przy obróbce metali
 • przedłużenie żywotności środków chłodząco-smarujących
 • zmniejszenie ilości mikroorganizmów i ich nowych kolonii
 • zmniejszenie ilości/usunięcie biocydów
 • wyeliminowanie/zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji
 top   print   bookmark   recommend